Makerprintable อีกหนึ่ง Website ที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ 3D Printer

Makerprintable อีกหนึ่ง Website ที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ 3D Printer

สำหรับคนที่ใช้ 3D Printer นั้น File โมเดล 3 มิติที่เอามาพิมพ์งาน นั้นเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งถ้า File มาไม่ดี ก็จะทำให้งานที่พิมพ์ออกมาไม่ดี หรือเสียเวลาในการพิมพ์ในจุดที่ไม่จำเป็น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก่อนพิมพ์งานนั้น ควรจะต้องมีการเช็คไฟล์ก่อนที่จะเอาไปพิมพ์กับ 3D Printer ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้คือ Netfabb Basic ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี แต่มีการตัด Function การใช้งานบางอย่างไปเช่นการ…