Profile 3D PRINTER

โปรไฟล์สำหรับใช้กับโปรแกรม Cura มีให้เลือกสำหรับพิมพ์ ABS และ PLA

โปรไฟล์สำหรับใช้กับโปรแกรม Simplify3D มีให้เลือกสำหรับพิมพ์ ABS และ PLA